Konto HUSARII

Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA
ul. 26 Kwietnia 15/26
71-126 Szczecin
NIP: 852-254-01-13
REGON: 320547311
Nr konta:
52 1020 4795 0000 9002 0172 0051

Galeria

Partnerzy Husarii

Patronat medialny

Aktywny Szczecin - aktywna strona Szczecina

Szczecin - miastoHusaria - Floating Garden Szczecin

Kontakt

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

SZCZECIŃSKI KLUB SPORTOWY HUSARIA
ul. 26 Kwietnia 15/26 
71-126 Szczecin
tel. 888 560 717
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WŁADZE KLUBU - kliknij żeby rozwinąć

ZARZĄD KLUBU:
Prezes: V-ce Prezes: Skarbnik:
Radosław AMBROZIAK /tel. 888 560 717/ Mirosław SZYMAŃSKI Ewa TRACZ
     
KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący: Z-ca Przewodniczącego: Członek:
Rafał KAŹMIERSKI Jarosław KOSMALSKI Marcin KAPUSTA

REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH SKS HUSARIA - kliknij żeby rozwinąć

 

REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH SKS HUSARIA

Uchwalony uchwałą Zarządu Szczecińskiego Klubu Sportowego HUSARIA

z dnia 22.08.2015r.

 

Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA jest stowarzyszeniem kultury fizycznej nie nastawionym na zysk. Jest to Stowarzyszenie, które należy do każdego członka i jest przez niego utrzymywane. Składka członkowska jest wyrazem poparcia dla działalności Stowarzyszenia. Regularne opłacanie składek pomaga utrzymać stabilność finansową Stowarzyszenia.

§1

Postanowienia ogólne

1. Na podstawie §14 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia, każdy członek, przystępując do Stowarzyszenia, zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich zgodnie z przyjętym przez Zarząd regulaminem.

2. Nieopłacenie składek może być jedną z przyczyn usunięcia członka ze Stowarzyszenia.

3. Regulamin stanowi jest dostępny na stronie internetowej oraz siedzibie Stowarzyszenia.

4. O wysokości składki, sposobach i warunkach jej opłacania decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

5. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi wyznaczony Członek Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba.

6. Lista członków zawieszonych z powodu nieopłacenia składek jest przedstawiana na Zebraniu Zarządu, które podejmuje decyzję o ewentualnym ich usunięciu.

7. Sytuacje i przypadki wykraczające poza ten regulamin podlegają indywidualnym uzgodnieniem z Zarządem Stowarzyszenia.

§2

Wysokość składki i tryb jej opłacania

1. O wysokości składek decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

2. Składna jest płacona systemem rocznym (za kolejne 12 miesięcy) z możliwością rozłożenia jej maksymalnie na 10 rat płatnych do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca w ciągu kolejnych 12 miesięcy (rok).

a) Składkę opłaca się przelewem na konto Stowarzyszenia.

Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA

71-126 Szczecin; ul. 26 kwietnia 15/26

Nr konta: 52 1020 4795 0000 9002 0172 0051

NIP: 852-254-01-13

W tytule przelewu należy podać  imię i nazwisko członka Klubu, przynależność do dojo (np.: dojo Rydla, dojo Jagiellońska, dojo Tor Kolarski - dzieci, dojo Tor Kolarski - młodzież i dorośli etc.)

b) Wpłacenie składki zostaje odnotowane przez wyznaczoną osobę w stosownej ewidencji.

c) Wszelkie niespójności w zaewidencjonowanych składkach należy wyjaśniać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.

d) Składka roczna oraz składki nadpłacone (opłacone z góry za kolejne lata) nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji osoby z członkowstwa w Stowarzyszeniu lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy Członków Stowarzyszenia.

3. Zarząd ma prawo zawiesić w prawach członka osobę zalegającą z opłacaniem składek przez co najmniej 6 miesięcy.

§3

Obowiązek uiszczenia

1. Obowiązek uiszczenia pierwszej składki, a w przypadku ratalnego systemu opłacenia składki członkowskiej, obowiązek uiszczenia 1 raty rozpoczyna się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej. Kolejne raty muszą zostać uiszczone w przeciągu 12 miesięcy od tego momentu.

§4

Ulgi i odstępstwa w opłacaniu składek

1) Decyzja o ewentualnych odstępstwach lub ulgach w opłacaniu składek leży w gestii Zarządu Stowarzyszenia.

2) Formalne warunki przyznawania ulg:

a) Wszelkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek członkowskich muszą zostać przedstawione Zarządowi ustnie lub na piśmie podpisane przez Członka bądź opiekuna prawnego Członka jeżeli ten jest niepełnoletni.

b) Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek podejmuje Zarząd.

3) W wyjątkowych sytuacjach Członek może zaproponować Zarządowi opłacenie części składki w postaci usług.

a) O przydatności oferowanych usług przez organizację decyduje Zarząd.

b) Członek Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba wycenia usługi.

4) W wyjątkowych sytuacjach Członek może starać się także o rozłożenie spłacania dłużnych składek na raty.

a) Decyzję, w jakich ratach i trybie Członek będzie spłacał dłużne składki członkowskie, podejmuje Zarząd.

b) Opłacanie składek dłużnych w ratach nie zawiesza obowiązku opłacania składek bieżących.

5) Instruktorzy oraz członkowie władz stowarzyszenia zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§5

Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia

1) Członek usunięty lub zawieszony z powodu nieopłacenia składek może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia.

2) Warunkiem ponownego przyjęcia Członka do Stowarzyszenia jest opłacenie, nieopłaconych wcześniej, należnych składek oraz skierowanie prośby o ponowne przyjęcie do Zarządu.

§ 6

Wszelkie odstępstwa od powyższego regulaminu należy uzgodnić z Zarządem Klubu.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015r.

                       

 

Uchwała

z dnia 01.08.2016.

o wysokości składek i opłaty wpisowej

§ 1

            Zarząd SKS HUSARIA podczas zebrania w dn. 01.08.2016r. ustalił wysokość rocznej składki członkowskiej na poziomie 1200 pln. Składka może być rozłożona maksymalnie na 10 równych rat po 120 pln. Składka jest zryczałtowana rocznie i nie zależy od ilości treningów, eventów etc..

§ 2

Nowych członków Szczecińskiego Klubu Sportowego HUSARIA obowiązuje dodatkowa, jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 30 PLN.

§ 3

Roczna składka członkowska uiszczana przez drugiego członka najbliższej rodziny (brata, siostry, matki, ojca) trenującego w SKS HUSARIA wynosi 50% składki rocznej. Składka może być rozłożona maksymalnie na 10 równych rat.
Kolejni członkowie najbliższej rodziny (brat, siostra, matka, ojciec) będący jednocześnie członkami SKS HUSARIA zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 4

Obowiązek uiszczenia pierwszej składki, a w przypadku ratalnego systemu opłacenia składki członkowskiej, obowiązek uiszczenia 1 raty rozpoczyna się z chwilą przyjęcia w poczet członków Klubu. Kolejne raty muszą zostać uiszczone w przeciągu 12 miesięcy od tego momentu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2016r.

 

Formularz kontaktowy


Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn